תקנון ותנאי שימוש באתר

שותפות בי.אר.אנ ח.פ 558104469 מספקת שירותי אינטרנט שונים, בין היתר באמצעות, אתר השותפות שכתובתו www.brn.co.il (להלן: "האתר"), כמפורט להלן:

בהצטרפות ללקוחות שותפות בי אר אן, ועם קבלת שירותיה, כל לקוחותיה מסכימים עם תנאי השימוש והתקנון כפי שיופרט להלן. תנאי השימוש והתקנון נועדו לשם ווידוא שימוש נאות ומקובל בשירותים אותם מספקת שותפות בי אר אן לכלל לקוחותיה. כניסתך לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או רכישת השירותים/המוצרים המוצעים בו, מהווה ומבטאת הסכמה גמורה מצדך לתנאי השימוש/תקנון האתר, המפורטים במסמך זה. בכניסתך לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר ו/או רכישת השירותים/המוצרים המוצעים בו, הרי, שבפעולותיך אלו, הנך מצהיר, כי קראת את תנאי השימוש, הינך מבין אותם עד תום, הינך מקבל אותם והינך נותן את הסכמתך לפעול על פי התנאים האמורים באופן מלא ומוחלט ללא כל סייג ומתוך הבנה מלאה של תוכן תקנון זה.

ניצול לרעה של משאבי השרתים

ניצול חורג ומכוון של משאבי המערכת באופן אשר יש בו להשפיע על תיפקוד השרתים ו/או על פעילות אתרים אחרים בשרתי השותפות בי אר אן ו/או גורמת או עלולה לגרום בעיה כלשהי בחוות השרתים, תביא לסגירת אפשרות השימוש בתוכנות ובשורות הקוד השונות במחיצה המוקצית ללקוח בשרתי השותפות בי אר אן ואף עשויה לגרור סגירת חשבון באופן מיידי וללא כל הודעה או התראה מוקדמת, עד לתיקון התקלה/המחדל הגורמים לעומס והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של שותפות בי אר אן.

ניצול לרעה של משאבי מערכת

ניסיון ניצול לרעה של משאבי המערכת והשירותים שמעניקה שותפות בי אר אן ללקוחותיה, או פגיעה במערכות שותפות בי אר אן או בחשבונות לקוחותיה, אסורה.

חשבונות הלקוחות וכן חשבונות RESELLERS האחראים לחשבונות לקוחותיהם, מחויבים לקיום התקנון ותנאי השימוש. אי עמידה בהוראות תנאי השימוש ו/או תקנון זה, יוביל לסגירת חשבון הלקוח וכל החשבונות הנלווים לו. שותפות בי אר אן שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות לקוחות ממערכותיה ללא התראה או הודעה מוקדמת, באם קיימת בחברה הסיבה להאמין כי סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כל לקוחות שותפות בי אר אן, המשתמשים בשרתיה לצורך פיתוח ו/או הפעלות אפליקציות רשת, ומודעים כי ביכולתם לפגוע או להשבית את מערכות השרת ו/או את השרתים, מפרים את סעיפי הסכם זה, ומסתכנים בסגירה של חשבונותיהם.

שותפות בי אר אן לא תתיר, שירותים או תכונות העשויות באופן פוטנציאלי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבות של שרתיה.

סעיף זה נוגע גם לפעילות צד שלישי העשויה להתרחש עם הפעלת DLLs בשרת, שימוש בפרוטוקול FTP אנונימי, שימוש ב- UPLOAD מכל סוג שהוא או הזנת טפסים.

אתר אשר ישתמש במשאבי מערכת שאינם סבירים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של שותפות בי אר אן, כגון: CPU time, memory usage, network resources, יושעה באופן מיידי, בשל גרימת נזק לשרת ופגיעה בפעילות תקינה של לקוחות אחרים בשרת, וזאת ללא כל התראה או הודעה מוקדמת. לשותפות בי אר אן שיקול הדעת הבלעדי להחליט מהם "משאבי מערכת גבוהים שאינם סבירים".

תעבורת נתונים

חשבון אשר לא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים המאוחסנים בשרתי השותפות בי אר אן ו/או תחת שירותיה, השותפות בי אר אן רשאית לסגור אותו מידית וללא כל התראה מוקדמת בנושא. השותפות בי אר אן שומרת לעצמה את האפשרות להגביל את השימוש בתוכנות הרצה ברקע, ולהשהות את השימוש בהרצת תוכנות אלו החורגות מהשימוש הסביר.

תעבורת הנתונים ללקוחות שותפות בי אר אן תתאפשר בהתאם ובכפוף לפירוט החבילות השונות המופיעות באתר. תעבורת הנתונים תוגבל למסמכי רשת סטנדרטיים (html , php, jpeg, gif, php, cgi, pl) כמו כן לשאר סוגי הקבצים, כגון: (zip, mp3, mpeg, exe, ra, rm וכו' ) וכן תוגבל לשימוש סביר וסטנדרטי לאתרים בישראל.

לקוחות שותפות בי אר אן יוכלו להגיש בקשה לחריגה מהתעבורה המוקצית להם, בהתאם לחבילות השונות באתר. הבקשה תישקל באופן חד צדדי על ידי שותפות בי אר אן בלבד, כאשר לה ולה בלבד, הסמכות להחליט על תמחור נפרד של קבצים שונים, מעבר לקבצים לעיל.

בכל מקרה, לקוח אשר חשבונו יגרור ניצול משאבי מערכת באופן שאינו הולם את תעבורת הנתונים אשר מקצה בי אר ללקוחותיה, יקבל את האפשרות לביצוע תשלום נוסף בגין משאבי המערכת בהתאם לצריכתו, או שיהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת, ללא תשלום נוסף, כך שלא יהווה חשבון שיש בו לאיים על פעילותם התקינה של שאר האתרים ולקוחות שותפות בי אר אן, על ידי ניצול משאבי המערכת.

תחת שרת שיתופי לא יוקצו ללקוח מעל 64MB זכרון ו/או 5% CPU ממשאבי השרת. חשבון אשר לא יאפשר פעילות תקינה של שאר האתרים בשרתים השיתופיים, ייסגר לאלתר וללא כל התראה או הודעה מוקדמת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של שותפות בי אר אן.

חריגה מנפח התעבורה המוקצה לחשבון תגרור תשלום של 5 ₪ כולל מע"מ, בגין כל 100GB של תעבורה עודפת. החיוב יבוצע אחת לחודש, בכל סוף חודש קלנדרי, בהתאם לתעבורת הנתונים לאותו חודש קלנדרי.


אבטחה

הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך של מקרה של הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם או במחשבי שותפות בי אר אן או במחשבי לקוחות השותפות בי אר אן אסורים בהחלט, ועשויים להוות עבירה פלילית ולגרור לתביעה אזרחית, בהתאם להפרה. דוגמאות להפרה: גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים. דוגמאות אלו אינן ממצות את כלל מקרי ההפרות של מערכות ההגנה.

כל ניסיון לביצוע הונאות אינטרנט מכל סוג שהוא, וביניהן, שיחזור סיסמאות, ACKING,HACKING,SNIFFING, או כל שיטה אחרת, בין שמוזכרת או שאינה מוזכרת בתנאי השימוש ובתקנון אסורה ועלולה להוות עבירה פלילית.

כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל על ידי לקוח שותפות בי אר אן ללקוחות אחרים של שותפות בי אר אן, או למשתמשי אינטרנט אחרים שאינם לקוחות שותפות בי אר אן, במסגרת השירותים אותם מספקת לו שותפות בי אר אן, ישמשו עילה לסגירת חשבון לאלתר, וללא כל התראה או הודעה מוקדמת.

תוכניות PHP/CGI

שותפות בי אר אן מתירה ללקוחותיה את השימוש בתוכניות cgi, php, בכפוף לסוג השירות הניתן ללקוח ולשרת עליו תותקן התוכנית.

ידוע היטב ללקוח, שמקום בו ייעשה שימשו בניגוד לאמור לעיל, הרי כי לשותפות בי אר אן קנויה זכות מלאה, בלעדית ומוחלטת להשעות את החשבון לצמיתות, לתקופת זמן בלתי מוגבלת ואף לסגירתו ללא כל התראה מוקדמת, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה של השותפות ולמיצוי זכויותיה כנגד הלקוח.

יוער כי במידה והלקוח ינצל את משאבי המערכת באופן שיפגע ו/או יפחית ו/או ישפיע ו/או יפגום ו/או יגרע מיכולות תפקוד השרתים ו/או ניצול כאמור העלול לגרום לאחד מהנ"ל, לרבות גרימת בעיה כלשהי בחוות השרתים, תקנה לשותפות בי אר אן זכות לסגור את השימוש בסקריפטים השונים, המוקצים ללקוח, וכן במקרה הצורך אף לסגירת החשבון לאלתר וללא כל התראה, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של שותפות בי אר אן.

חומר למבוגרים בלבד

האמור בשורות הנ"ל נכון גם לכל פעילות שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין. בעצם השימוש בשירותי השותפות בי אר אן, הלקוח מצהיר כי בהתאם לדרישות מערכת מיוחדות בכל הנוגע לאתרים הקשורים בתעשיית המין והפורנוגרפיה, הפעלת אתרי מין או אתרים הקשורים למין אסורה בהחלט תחת חשבונות בשרתים השיתופיים על כל סוגיהם. הלקוח מבין ומצהיר כי הנוגע קשור גם לאתרים המבצעים קישורים לאתרים אחרים הכוללים חומר פורנוגרפי במקום אחר. האמור בשורות הנ”ל נכון גם לכל פעילות שהיא שאינה חוקית והקשורה לפורנוגרפיה אם באופן ישיר או בעקיפין. הפרת סעיף זה תשמש עילה לסגירה מיידית של חשבון הלקוח ואף לפניית השותפות בי אר אן לערכאות משפטיות ככל שתמצא השותפות בי אר אן לנכון מבלי לפגוע בכל זכות של השותפות בי אר אן, הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי במקרה של תביעה ויישא באחריות המלאה.

כמו כן, ידוע היטב ללקוח שהיה ויפר הוראה זו, הרי שיהא מושתק מלטעון דבר נגד שותפות בי אר אן.

שטח אחסון

חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון תלווה בעלות נוספת ע”פי תעריפים שיחושבו על ידי שותפות בי אר אן והנוגעים לאחסון עודף.

חריגה משטח האחסון המוקצה לחשבון תגרור תשלום של 29.9 ₪ כולל מע"מ, בגין כל 1GB של אחסון עודף. החיוב יבוצע אחת לחודש, בכל סוף חודש קלנדרי, בהתאם לנפח האחסון העודף לאותו חודש קלנדרי.

פרסומות אימייל מסחריות-SPAM

שליחת הודעות אימייל פרסומיות או בכמות מסחרית, במסגרת שרתי שותפות בי אר אן, או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי שותפות בי אר אן, אסורה בהחלט. הלקוח מודע לכך ששליחת הודעות דוא”ל פירסומיות או הודעות דוא”ל כלשהן בכמות מסחרית, באמצעות שרתי שותפות בי אר אן ללקוחות אחרים של שותפות בי אר אן אן, ו\או שימוש בכתובות אימייל המצויות תחת שרתי השותפות בי אר אן אסורה בהחלט ואף עשוייה להוות עבירה פלילית לפי כל דין. שותפות בי אר אן היא זו שתקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מה היא "כמות מסחרית".

אין בשליחת דואר באמצעות שרת ISP כדי לפטור את לקוחות שותפות בי אר אן מכתוב לעיל. שימוש בכתובת דואר אלקטרוני לאמצעים שאינם טהורים ואשר עשויים להוות מטרד לצד ג' יהוו הפרה בוטה של תנאי שימוש ותקנון ועשויים לגרור לסגירת החשבון לצמיתות.

שותפות בי אר אן מגבילה את כמות שליחת הדואר בקבוצות דרך האתר ל- 50 אימיילים בשעה. משלוח רשימות תפוצה גדולות מהרשום באמצעות סקריפטים דרך השרת, אסורה בהחלט! מבלי לפגוע בכל זכות של שותפות בי אר אן, הלקוח מצהיר כי בכל מקרה של תביעה כלשהי מצד שלישי עקב פעילות המתוארת בסעיף זה יהיה הלקוח האחראי הבלעדי ויישא באחריות המלאה.

זכויות יוצרים

שותפות בי אר אן לא תאפשר שימוש בשרתיה באופן אשר עלול להוות הפרה או ניצול של זכויות יוצרים \או זכויות קניין עפ”י חוק. כל עבודה המעוגנת בזכויות יוצרים, קטעי שמע, וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר יופעלו על שרתי שותפות בי אר אן או שיהיו אליו קישורי אינטרנט כלשהם.

תכנים בלתי חוקיים ותוכנות זדוניות

אחסון, הפצה, הסבר ו\או קישור לאתרים המציגים תוכן כמפורט בהמשך, או שימוש כלשהו בתוכניות פריצה, תוכנות שאינן חוקיות ו\או כל חומר אחר המזוהה עם הסתה, התחזות, תוכנות פיראטיות, עבודת אלילים, תוכנות לניטרול הגנות, תוכנות לחשיפת סיסמאות וכל חומר אחר אשר מוגדר כתוכן אסור על ידי רשויות השלטון, אסור בתוקף והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של הסכם זה ותגרור סגירת חשבון הלקוח לאלתר ופנייה לערכאות משפטיות, בכפוף להחלטת השותפות. כמו כן, כל קישור לאתרים הכוללים חומר מסוג זה, או המסבירים אך או כיצד לגשת לחומר מסוג זה, אסורים בהחלט, והפעלתם על השרת תהווה הפרה בוטה של התקנון ותנאי השימוש זה. הלקוח מודע לכך שהוא יהיה האחראי הבלעדי במקרה של תביעת צג ג’ בנושא של הפרת זכויות יוצרים, שותפות בי אר אן לא תהיה אחראית בשום מקרה להפרת זכויות אלו, לרבות חומרים ותכנים שיועלו לאתר על ידו אשר סופקו על ידי הלקוח.

עריכת תנאי שימוש

שותפות בי אר אן שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ואו לערוך ולמחוק סעיפים מהסכם זה ללא הודעה מוקדמת וללא יידוע הלקוח.

מדיניות תשלום

חשבון לקוח ייפתח בהתאם לביצוע תשלום מראש בכל אחד מאפיקי התשלום המוגדרים על ידי שותפות בי אר אן.

לשותפות בי אר אן הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותיה בכל עת, כאשר המחירים יעמדו ללא שינוי לאותה התקופה אשר בגינה ניתן תשלום מראש.

תשלום מתבצע כל 30 או 365 יום בהתאמה ליום פתיחת החשבון, ויחודש באופן אוטומטי ביום שלפני סיום השירות עליו בוצע תשלום, אלא אם כן הודיע הלקוח על בקשתו לסגירת חשבון לפי המתואר בהסכם זה.

במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, שותפות בי אר אן עשויה להשעות באופן מיידי את השירותים אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מידית לשותפות בי אר אן. אי דיווח על שינויים בפרטי האשראי עלול למנוע את קבלת השירותים באופן שוטף של שותפות בי אר אן ללקוחותיה.

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות מייל לקוח המעודכן במערכת בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב.

כל המחירים הינם בשקלים חדשים ללא מע"מ, אלא אם צוין אחרת. תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

במידה והלקוח שילם מראש לתקופה של שנה או יותר עבור שירותי אחסון באמצעות כרטיס אשראי, ובמועד סיום התקופה שבגינה בחר הלקוח לשלם מראש, או לאחריה, לא הודיע הלקוח על הפסקת התקשרות בין הצדדים, יועברו שירותי הלקוח על ידי השותפות בי אר אן לחיוב תקופתי חודשי מתחדש שיחויב באמצעות פרטי כרטיס האשראי אותם סיפק הלקוח במועד ההתקשרות הראשוני ולפי מחירי מחירון שותפות בי אר אן.

שותפות בי אר אן תפיק חשבונית מס/קבלה כנגד תשלום בפועל. הלקוחות מסכימים לקבל חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית. חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית, ככל שתופק, תישלח לשוכר השירות כתחליף לחשבונית מודפסת על גבי נייר.

אפשרויות התשלום הן: תשלום באמצעות כרטיס אשראי של החברות הבאות בלבד: ישראכרט, מאסטרקרד, ויזה, לאומי כארד, אמריקן אקספרס. תשלום באמצעות כרטיסי דיינרס לא יתקבל.

ביטול והחזרים

לקוח יכול לבטל את חשבונו בכל עת. התחייבות הלקוח הינה בהתאם לתקופת התשלום. החזר יחסי לא יינתן, במקרה שהלקוח החליט לבטל את חבילתו בטרם הסתיימה התקופה בגינה שילם. לקוח שירצה לבטל את ההתקשרות, יגיש בקשה באמצעות הדואר האלקטרוני או בכתב ובצירוף הפרטים הבאים במלואם: כתובת האתר, שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי וכן שם ושם המשפחה של המבקש. במקרה של חברה בע"מ, ישנה חובת העברת המסמך על גבי "נייר פירמה", בצירוף חותמת ואישור מורשה חתימה בחברה.

שותפות בי אר אן שומרת לעצמה את הזכות לבטל את שירותיה ללקוח בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החלק היחסי של כל התשלומים ששולמו מראש יוחזרו ללקוח במקרה ששותפות בי אר אן תבטל את ההתקשרות בינה לבין לקוחותיה. אם סגירת החשבון הינה בשל אי קיום/הפרה של תנאי השימוש ו/או התקנון, הרי שלא יבוצע כל החזר כספי ללקוח והלקוח יישא בכל הוצאה מיוחדת שתיגרם לחברה כתוצאה מהפרה של מדיניותה.


לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש, כגון, תעודת אבטחה SSL, שטח אחסון, כתובות – מתחמי אינטרנט (דומיינים).

הסרת אחריות

שותפות בי אר אן תבצע כל שביכולתה לצורך הענקת שירותים על הצד הטוב .

על שותפות בי אר אן לא תחול כל אחריות מכל סוג שהיא, במסגרת מתן שירותיה ללקוחותיה ובכלל זה, שירותי האינטרנט אותם היא מספקת. כמו כן, על שותפות בי אר אן לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם למקבל השירות ומכל סיבה שהיא. זאת ועוד, על שותפות בי אר אן לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.

שותפות בי אר אן אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה, בחוות השרתים או בכל אחד ממחשביה

הלקוח הינו האחראי הבלעדי לגיבוי הקבצים המצויים תחת חשבונו. שותפות בי אר אן אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא. כמו כן, שותפות בי אר אן אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתיה ו/או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי באם יופעלו.

שותפות בי אר אן אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג' כתוצאה מפעולה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך שהיא. בכל מקרה, סף האחריות של שותפות בי אר אן יוגבל לעלות החודשית של השרות הניתן בלבד.

שותפות בי אר אן אינה אחראית לחומר הקיים בשרתיה ולא תבצע גיבויים.

כל בוררות שהיא בין שותפות בי אר אן והלקוח יבוצעו בבית המשפט בתל אביב-יפו.

הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את השותפות בי אר אן בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותיה, יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפיה, סוכניה, לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על השותפות בי אר אן, לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי השותפות בי אר אן כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי השותפות בי אר אן. אי קיום של סעיף מסעיפי מסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית ואף לצמיתות של חשבון הלקוח וללא כל התראה מוקדמת

שימוש לרעה

הלקוח מצהיר כי תשתיות החברה, מחשביה ושרתיה ישמשו אותו אך ורק למטרות חוקיות בלבד. שותפות בי אר אן מציעה שירותי אירוח, שיווק ופיתוח של דפי אינטרנט. ידוע למזמין שניתן לעשות שימוש בשרתי בי אר אן, אך ורק בהתאם להוראות אלו בלבד וכל ניסיון ו/או הפרה של הדין הישראלי לרבות שימוש לרעה בשרתים ו/או במשאבים ו/או בשרתי החווה ו/או כל חשבון אחר בחוות השרתים, מהווה הפרה של הדין. הדבר אסור בתכלית האיסור ומהווה גם הפרה של תקנון זה, על כל המשתמע מכך. שרתי שותפות בי אר אן ישמשו אך ורק למטרות חוקיות, ולמטרות אלו בלבד.

הלקוח מסכים כי בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות כלשהן הניתנות ללקוח בעת הפעלת חשבונו בשותפות בי אר אן, תישקל בחומרה בשותפות ותגרור השעיית החשבון במלואו או בחלקו או סגירתו לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של השותפות, נציגיה ו/או עובדיה וזאת, מבלי לגרוע מזכויותיה על פי דין של השותפות והיכולת של השותפות למצות זכויותיה נגד המפר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.

Hit Enter to search or Esc key to close
איך אפשר לעזור?

לרשותכם עומד צוות מנוסה שישמחו לעזור לכם
בכל פניה במהירות המירבית.

תודה שפנית אלינו!

צוות BRN יחזור אליכם בהקדם האפשרי

לכל שירותי BRN

דילוג לתוכן